ผลงาน
ชื่อ
:
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรา มหาสันติคีรี
ที่อยู่
:
วัดสันติคีรี ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2534