ผลงาน
ชื่อ
:
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ
ที่อยู่
:
วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2536