ผลงาน
ชื่อ
:
พระตำหนักสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
ที่อยู่
:
บริเวณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างเมือปี พ.ศ. 2524