ผลงาน
ชื่อ
:
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ที่อยู่
:
จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520